PROAKTİF BELGELENDİRME personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıda belirlenen politikaları benimsemiştir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK POLİTİKA;
• Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
• Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
• Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasının sağlanması, o Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirmek,
• Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
• Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin edilmesini sağlamak,

FIRSAT EŞİTLİĞİ POLİTİKASI;

• Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak,
• Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlamak,
• Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate almak,
• Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamak,

KALİTE GÜVENCESİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK POLİTİKA;

• Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamak,
• Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrollerin sağlamak,

İÇ DOĞRULAMA POLİTİKASI;
• Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerini yürütmek,
• İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlamak,
• İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
• İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,

İTİRAZ VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK POLİTİKA;

• Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesinin veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak,
• Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını sağlamak,
• Tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesi,
• Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak,
• Aşamalı bir temyiz prosedürünün işletmek,
• Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına almak,
• Kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydını saklamak,
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI;

• Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamak,
• Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtmek,
• İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirmek,
• Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunmak,
• Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanması ve gözetimde bulunmak,
• İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamak,
• İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışmak,
• Güvenli çalışma sistemlerin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutmak,
• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamak,

PERSONEL EĞİTİMİ VE GELİŞTİRME POLİTİKASI;

• Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak,
• Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesinin ve karşılanmasının sağlamak,
• Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanması, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını sağlamak,
• İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsamak,
• Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlamak,

BELGELERİN KÖTÜYE KULLANIMINI ENGELLEMEYE YÖNELİK POLİTİKA;

• Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgemek,
• Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt vermek,
• Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilmesi ve kayıt altına almak,
• Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmak,

UYGUN OLMAYAN FAALİYETLERE YÖNELİK POLİTİKA;

• Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirmek,
• Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlamak,

TARAFSIZLIĞIN SAĞLANMASI VE HER TÜRLÜ ÇIKAR ÇATIŞMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK POLİTİKA;

• Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletmek,
• Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına almak,
• Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgemek,
• Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırmak,
• Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir almak,
• Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememek,

MÜDÜRLER KURULU ADINA;

MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI

TOLGA SEVİNDİK

İMZA